Links

Deutsches Down-Syndrom Infocenter: www.ds-infocenter.de

Lebenshilfe Bonn: www.lebenshilfe-bonn.de

Gemeinsam leben – gemeinsam lernen Bonn: www.gl-gl-bonn.de

Ohrenkuss – da rein & da raus: www.ohrenkuss.de

Bunter Kreis: www.bunterkreis.de